"Limited to last 5 days"

حدیث دوستی

قایسه انفاق در هر اتاق در مسیر کربلا

مقایسه انفاق درحج وانفاق درمسیر کربلا

 عبدالله بن سنان می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم پدرت درباره انفاق در راه حج می فرمودند به هر درهمی که در این راه خرج کنید برای آن هزار درهم حساب میشود

 خوب حالا کسی که در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام انفاق می‌کند برای او چیست؟ حضرت فرمود:

 از فرمود و هزارهزارهزار( تا10مرتبه هزار راتکرارکردند)برای اوحساب میشودو علاوه براین رضایت و خشنودی خداوند و دعای خیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام برای او می باشد

مکیال المکارم جلد ۲ صفحه ۴۱۴

کربلا

برگزیده سخنرانی

علت ترس ازمرگ چیه؟

درروایت داریم امام هادی علیه السلام به بالین یکی ازدوستان خود که درحال احتضار بودرفتند.

اوخیلی گریه میکردومی ترسید.

کسی ازامام سوال کرد چراما اینقدر ازمرگ می ترسیم؟

حضرت فرمودند:ازمرگ میترسیم به این خاطر که نمی دانیم چیست وآن رانمی شناسیم

یک راننده ای که دریک جاده تاریک وناشناخته حرکت می کندنگران است.ازاین وحشت داردکه هرلحظه چه اتفاقی میخواهد بیفتد؟

امام فرمودند:اگربه فرض چرک وکثافت بدن توراگرفته باشددرعین حال مریضی های پوستی وزخم هایی نیز به بدن تووارد شده باشداگر همه اینهارابایک حمام رفتن شستشو دهیدپاک میشود وازرنج رهایی پیدا می کنید.آیا در این صورت باز هم می ترسیدحمام برویدوازآن بدتان می آید؟گفتند:نه

مرگ نیزیک چنین چیزی است برای کسی که یک کثافات وآلودگی هایی برجان اومانده ودردنیا پاک نشده به وسیله آن شستشوپیداکرده وازرنج ها خلاصی پیدا میکند

آن شخص باآرامش به استقبال مرگ رفت وچندلحظه بعد ازدنیارفت

«برگزیده سخنان حجت الاسلام عالی»

حدیث دوستی

ثواب بوسیدن پدر ومادر

مردی به خدمت حضرت رسول اکرم« صلی الله علیه واله وسلم »رسید وپرسید«ای رسول خدا من سوگند خورده ام که آستانه در بهشت راببوسم اکنون چه کنم؟

پیامبراکرم« صلوات الله علیه واله وسلم »فرمودند:

پای مادروپیشانی پدرراببوس

اوپرسید:اگرپدرومادرم مرده باشندچه کنم؟

پیامبر« صلی الله علیه واله وسلم»فرمودند:قبرآنهاراببوسپدرومادر

حدیث دوستی

هفت گناههفت اثر

اززبان امام صادق «علیه السلام»

Θ¤گناهی که نعمتهاراتغییر میدهدتجاوزبه حقوق دیگران است.

Θ¤گناهی که پشیمانی می آوردقتل است.

Θ¤گناهی که گرفتاری ایجاد میکندظلم است.

Θ¤گناهی که آبرومی بردشراب خوریست.باخداباش

Θ¤گناهی که جلوی روزی رامی گیردزناست.

Θ¤گناهی که مرگ راشتاب می دهدقطع رابطه باخویشان است.

Θ¤گناهی که مانع استجابت دعا میشودوزندگی راتیره وتار می کندنافرمانی ازپدرومادراست.

علل الشرایع ج2 ص584

حدیث دوستی

ثواب پیاده روی اربعین

اززبان امام صادق علیه السلام

♣کسی که باپای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام برودخدابه هرقدمی که برمیداردیک حسنه برایش نوشته ویک گناه ازاومحومیکند ویک درجه مرتبه اش را بالا میبرد.♥

♣وقتی به زیارت رفت خدادوفرشته راموکل اومیکند تاآنچه خیرازدهان اوخارج میشودرانوشته وآنچه شر وبد است راننویسد.♥

♣ووقتی برگشت با اووداع کرده وبه وی میگویندای ولی خداگناهانت آمرزیده شدوتوازافراد حزب خدایوحزب رسول خداوحزب اهلبیت رسولش هستی به خداقسم هرگزتوآتش رابه چشم نخواهی دیدوآتش نیز هرگز تورانخواهددید وتوراطعمه خودنخواهد کرد♥پیاده روی

ابن قولویه کامل الزیارات ص 134

حدیث دوستی

5علت نمازهای روزانه اززبان پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه واله وسلم)♥

1-چرانمازصبح میخوانیم؟♣

صبح آغازفعالیت شیطان استهرکه درآن ساعت نمازبخواندوخودرادرمعرض نسیم الهی قراردهدازشرشیطان درامان میماند

2-چرانمازظهرمیخوانیم؟♣

ظهر همه عالم تسبیح خدا میگویندزشت است که امت من تسبیح خدانگویند.ونیزظهروقت به جهنم رفتن جهنمیان است لذاهرکه دراین ساعتمشغول عبادت شود ازجهنم بیمه میشود.

3-چرانمازعصرمیخوانیم؟♣

عصرزمان خطای آدم وحواست وماملزم شدیمدراین ساعت نمازبخوانیم وبگوییم ماتابع دستورخداییم.

4-چرانمازمغرب میخوانیم؟♣

مغرب لحظه پذیرفته شدن توبه حضرت آدم است وماهمه به شکرانه ی آن نمازمیخوانیم.

5-چرانمازعشامیخوانیم؟♣

خدای متعال نمازعشارابرای روشنایی وراحتی  قبرامت من قرارداده است.

«علل الشرایع ص 337»

 

نمازبخوان

برگزیده سخنرانی

کسب روزی حلال

«امام صادق (علیه السلام)به عده ای پول دادندکه این افراد به تجارت بروند.این افرادبعدازبازگشت ازتجارت به نزد امام آمدندوگفتنداین مقداراصل پول واین مقدارسودآن است.امام دیدند که سود آن صددرصد است فرمودند چرااینقدرزیاد است؟آنها گفتندکه مابه شهری رفتیم که کالای مادرآنجا کمیاب بودماهم جنس رانفروختیم.زمانی که بازار خوب کشش پیدا کردکالارابه دوبرابرقیمت به مردم فروختیم.امام فرمودندکه من این پول هارا مصرف نمی کنم.سپس فرمودند:کسب حلال ازشمشیر زدن درراه خدامشکل تراست»

الان برخی افراداجناس رانگه داشته وبابازاربازی میکنند این افراد باید بداننددرروزقبامت بایدپاسخگوباشند گناه آنها شایدازنخواندن نمازصبح بزرگترباشدحجت الاسلام رفیعی

خودمونی

سلام

میدونی یه موقع های که خیلی حواست به زندگیت نیست یاسختی هاش نمیزاره آروم بشی یه تجربه یایه داستانک یه خورده توروبه فکرفرومیبره که…

 

امّاداستانک ما

                  پیرزن ازصدای خروپف مرد شکایت داشت

               امّا

            پیرمردهرگزنمی پذیرفت

 شب پیرزن آن صداروضبط کردکه صبح حرفش روثابت کنه

امّا…

        صبح پیرمرددیگه…

وآن صدای ضبط شده

          لالایی هرشب پیرزن شد

 

عزیزم

  ♣بیاتادیرنشده

قدرلحظات هرچندسخت کنارهم بودن رابدونیمقطره

همین حالا

 آقای معرفت

 

 

                                     اگرمیخواهی…

                                               راحت زندگی کنی 

                                                                       وعصبانی نشی…

                     تمام اخلاق دراین دوجمله است…

                                                           ازکسی توقع نداشته باش…

                                                       و
                                                              بی خیال باش…

درددل

زیباترین جمله آتش بس…

 

                جمله ی     ( حق باتوست)

                                             یعنی

                       

                        عذرمیخوام

                   دوستت دارم

            و…

همین حالا

زندگی یک مسئله هنریست!!!

                                         نه یک مسئله ریاضی!!!

                                                                     ( خیلی)بهش فکرنکن ازش لذت ببر!

همین حالا

زندگی یک مسئله هنریست!!!

                                         نه یک مسئله ریاضی!!!

                                                                     ( خیلی)بهش فکرنکن ازش لذت ببر!

همین حالا

زندگی یک مسئله هنریست!!!

                                         نه یک مسئله ریاضی!!!

                                                                     ( خیلی)بهش فکرنکن ازش لذت ببر!

درددل

 
اربعین